Meer dan 200 huurartikelen voor uw project - Snelle verzending.

Contractvoorwaarden voor huurapparatuur

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene huurvoorwaarden ("AV") zijn van toepassing op de huur van het in de offerte van Dräger aan de klant ("Huurder") vermelde materieel ("huurobject") en maken integraal deel uit van de aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot deze huurrelatie.

1.2 Eventuele andere contractuele voorwaarden van de Huurder zijn alleen van toepassing indien Dräger uitdrukkelijk en schriftelijk met deze voorwaarden heeft ingestemd.

1.3 De bepalingen van deze AV zijn uitsluitend van toepassing, tenzij Dräger en de Huurder uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

 

2 Levering en gebruiksvoorwaarden

2.1 De levering van het huurobject geschiedt op risico van Dräger. Transportkosten worden door Dräger afzonderlijk aan de Huurder gefactureerd en zijn niet in de huurprijs inbegrepen.

2.2 De Huurder moet het huurobject onmiddellijk na levering uitpakken om eventuele transportschade vast te stellen. De Huurder moet alle herkenbare gebreken documenteren in een schaderapport en dit onverwijld naar Dräger sturen. Als een gebrek aan het huurobject niet binnen drie (3) werkdagen door de Huurder wordt gereclameerd, wordt het huurobject geacht vrij van gebreken te zijn geaccepteerd.

2.3 Overdracht of gebruik van het huurobject in het buitenland is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Dräger. In dit geval is de Huurder verplicht de exportvoorschriften na te leven. Dräger kan gehuurde objecten te allen tijde na voorafgaande kennisgeving inspecteren.

2.4 De overdracht van het huurobject aan derden - bijv. in de vorm van onderverhuur - is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Dräger. Onderverhuur kan door Dräger uitdrukkelijk worden toegestaan in het aanbod aan de Huurder.

 

3. Huurperiode

De huurperiode gaat in op de overeengekomen datum en eindigt na afloop van de overeengekomen huurperiode. Indien geen huurperiode is overeengekomen, wordt een minimale huurperiode van zeven dagen geacht te zijn overeengekomen. De huurperiode kan in onderling overleg worden verlengd. Er bestaat geen recht op verlenging.

 

4. Huurprijs, betalingen

4.1 De huurprijs voor de gehuurde apparatuur alsmede accessoires en eventuele aanvullende diensten, bijv. koerierskosten, staan vermeld in de offerte van Dräger.

Tenzij anders overeengekomen, is de huurprijs zonder aftrek verschuldigd na ontvangst van de factuur en een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de huurperiode langer dan 30 kalenderdagen duurt, is Dräger gerechtigd, maar niet verplicht, om tussentijdse facturen op te stellen.

4.2 Indien het huurobject of een deel van het huurobject te laat wordt ingeleverd, is voor deze periode een extra huurprijs verschuldigd. De huurprijs wordt pro rata temporis bijgewerkt op basis van de overeengekomen huurprijs, tenzij in een verlengingsovereenkomst afzonderlijk een huurprijs is overeengekomen. De datum van ontvangst van het huurobject door Dräger is bepalend.

4.3 Indien het huurobject of een deel van het huurobject in onderling overleg vóór het verstrijken van de overeengekomen huurperiode wordt geretourneerd, wordt de huurprijs berekend op basis van de werkelijke huurperiode. Dit kan gevolgen hebben voor de dag-/weekprijs, maar in geen geval zal de totale prijs stijgen.

4.4 De Huurder kan de overeenkomst vrij en zonder opgave van redenen herroepen tot 14 dagen voor de overeengekomen aanvang van de huurperiode. De herroeping moet schriftelijk aan Draeger worden verklaard.

Als de Huurder zich tussen 5 en 14 dagen voor het begin van de huurperiode zonder opgave van redenen uit het contract terugtrekt, is Dräger gerechtigd 40% van de overeengekomen vergoeding als forfaitaire schadevergoeding te eisen.

Indien de Huurder zich minder dan 5 dagen voor het begin van de huurperiode zonder bijzondere reden terugtrekt, is Dräger gerechtigd 70% van de overeengekomen vergoeding als forfaitaire schadevergoeding te eisen.

Dräger behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen, in welk geval reeds gevorderde bedragen worden verrekend.

 

5. Gebruik en onderhoud van het huurobject

5.1 De Huurder draagt alle kosten voor het gebruik van het huurobject.

5.2 Huurder zal het huurobject met zorg en aandacht behandelen. Huurder zal bij het gebruik van het huurobject de gebruiksvoorschriften van de fabrikant en de voor het gebruik geldende wettelijke en branchevoorschriften in acht nemen.

5.3 De Huurder moet de voor het beoogde gebruik noodzakelijke kalibraties, functietests en inspecties van het huurobject zelf naar behoren uitvoeren of door Dräger laten uitvoeren. Derden mogen geen kalibraties of onderhoudsmaatregelen aan het huurobject uitvoeren.

5.4 Aanvullend onderhoud en reparaties aan het huurobject mogen uitsluitend door Dräger worden uitgevoerd. De Huurder is verplicht het huurobject aan Dräger te overhandigen voor deze onderhoudsmaatregelen. Dräger stelt de Huurder voor de duur van de onderhoudsmaatregelen vervangende apparatuur ter beschikking, tenzij anders overeengekomen. De kosten van onderhoudsmaatregelen komen voor rekening van de Huurder, voor zover deze geen betrekking hebben op gebreken aan het gehuurde. Deze kosten kunnen ook in de huurprijs worden opgenomen.

Het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen aan het huurobject door de Huurder moet uitdrukkelijk door Dräger worden toegestaan.

5.5 De Huurder moet het gehuurde vrijhouden of vrijwaren tegen toegang door derden, bijv. dwangmaatregelen. De Huurder dient Dräger onverwijld te informeren over dergelijke inbeslagnames of maatregelen en de relevante documenten te overleggen. Indien derden in dit verband vorderingen tegen Dräger instellen, vrijwaart de Huurder Dräger van dergelijke vorderingen. De Huurder is verantwoordelijk voor alle openbare heffingen, bijdragen en andere kosten die tijdens de looptijd van de huurovereenkomst worden geheven in verband met de huur, het bezit, de eigendom en het gebruik van het huurobject.

5.6 Het is Huurder niet toegestaan het gehuurde zodanig met andere zaken te combineren dat het een integraal onderdeel daarvan wordt. Indien het gehuurde met grond of een gebouw is verbonden, mag dit slechts voor een tijdelijk doel in de zin van artikel 95 lid 1 zin 1 van het Burgerlijk Wetboek geschieden met de bedoeling de scheiding aan het einde van de huur te herstellen. Indien de Huurder niet zelf de eigenaar van de betrokken grond of het betrokken gebouw is, moet hij die eigenaar duidelijk maken dat de verbinding of de invoeging van het gehuurde slechts een tijdelijk doel dient.

5.7 Aangezien het gehuurde zich in het bezit en dus binnen de risicosfeer van de Huurder bevindt, draagt de Huurder zowel het risico van verlies als van schade. In geval van verlies of schade waarbij reparatie economisch niet verantwoord is, zal de Huurder ofwel een vergoeding betalen ter hoogte van de vervangingswaarde van het huurobject of het huurobject vervangen door een ander object van hetzelfde type en merk in ten minste dezelfde staat (bijv. leeftijd, slijtage, onderhoudsstatus). Dit geldt niet als Dräger verantwoordelijk is voor het verlies of de schade.

De vervangende apparatuur komt in de plaats van het verloren gegane huurobject. Gedurende de huurperiode moet de Huurder het vervangende item voor Dräger bewaren.

 

6. Teruggave

6.1 Aan het einde van de huurperiode dient de Huurder de gehuurde apparatuur inclusief accessoires voor eigen rekening en risico in goede staat te retourneren aan het door Dräger bij levering opgegeven adres.

6.2 In geval van vervuiling die het normale gebruik te boven gaat, worden de kosten voor het schoonmaken aan de Huurder in rekening gebracht, maar ten minste een bedrag van EUR 50,00 per betrokken eenheid.

6.3 Als gehuurde apparatuur verontreinigd is met gevaarlijke stoffen, moet de Huurder Dräger hiervan vóór teruggave op de hoogte stellen met behulp van het formulier "Verontreinigingsformulier".

6.4 De Huurder draagt de kosten voor professionele reiniging. Als reiniging tegen economisch verantwoorde kosten niet mogelijk is, zal Dräger de apparatuur zonder verder bewijs professioneel afvoeren. In dit geval kan Dräger van de Huurder de kosten van vervanging ter hoogte van de vervangingswaarde verlangen. Als er geen informatie wordt verstrekt over een mogelijke besmetting, is de Huurder aansprakelijk voor alle schade die Dräger of derden als gevolg daarvan lijden.

6.5 Als het huurobject bij inlevering wordt beschadigd, draagt de Huurder de kosten voor reparatie. Dit geldt niet als de Huurder niet verantwoordelijk is voor de schade aan het huurobject.

 

7 Beëindiging

7.1 Als er geen vaste huurperiode is overeengekomen, kan Dräger de huurovereenkomst na afloop van de minimale huurperiode beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 dagen.

7.2 Beide partijen hebben het recht de huurovereenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen wegens een goede reden. Voor Dräger is er met name sprake van een goede reden als de Huurder twee huurfacturen te laat betaalt of zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 5 "Gebruik en onderhoud van het huurobject" niet nakomt ondanks een aanmaning binnen een redelijke termijn, die in de regel vijf werkdagen bedraagt. In geval van beëindiging om gegronde redenen door Dräger heeft Dräger een onmiddellijke vordering tot schadevergoeding tegen de Huurder, die bestaat uit de som van de achterstallige huur tot aan de beëindiging zonder opzegging plus de nog openstaande huur tot aan het einde van de overeengekomen huurperiode, tenzij het huurobject aan een andere partij kan worden verhuurd tegen het einde van het contract.

7.3 Daarnaast is Huurder aansprakelijk voor alle overige schade die voortvloeit uit de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, tenzij deze niet voor rekening van Huurder komt.

7.4 Onafhankelijk van de aanspraak van Dräger op schadevergoeding dient de Huurder in geval van beëindiging zonder opzegging het huurobject onverwijld aan Dräger terug te geven. De kosten in verband met de teruggave zijn voor rekening van de Huurder.

 

8 Verzekering en aansprakelijkheid

8.1 De Huurder is aansprakelijk voor het risico dat voortvloeit uit het huurobject en zal zich hiervoor verzekeren. Verzekeringsuitkeringen - met uitzondering van de aansprakelijkheidsverzekering - worden in eerste instantie gebruikt voor herstel of vervanging van het huurobject. De Huurder vrijwaart Dräger tegen alle vorderingen van derden tegen Dräger als gevolg van plichtsverzuim door de Huurder, tenzij de Huurder niet verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim.

8.2 Dräger is jegens de Huurder aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in geval van opzet, grove nalatigheid van de bestuursorganen of leidinggevende medewerkers, verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid, gebreken die Dräger bedrieglijk heeft verzwegen of waarvan Dräger de afwezigheid heeft gegarandeerd, alsmede in overeenstemming met de Wet Productaansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en materiële schade aan privé gebruikte objecten.

8.3 In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is Dräger ook aansprakelijk in geval van grove nalatigheid van niet-leidinggevende medewerkers en in geval van lichte nalatigheid, in het laatste geval beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade.

8.4 Verdere of andere schadeclaims tegen Dräger of zijn plaatsvervangers dan de in deze clausule geregelde - ongeacht de rechtsgrond - zijn uitgesloten.

 

9 Geen wederuitvoer naar Rusland-clausule

9.1 De klant mag de goederen en diensten van Dräger niet verkopen of uitvoeren naar Rusland of voor gebruik in Rusland.  Een dergelijke wederuitvoer is in het algemeen verboden.

9.2 Deze verplichting en het exportverbod gelden niet wanneer de door Dräger geleverde goederen en diensten geen goederen of technologieën bevatten die vallen onder Verordening (EU) 833/2014 in de op dat moment geldende versie, mits er geen verdere verboden ontstaan op grond van de betrokken partijen of het beoogde gebruik.

9.3 Indien de klant paragraaf 9.1 overtreedt, is Dräger wettelijk verplicht om de zakelijke relatie onmiddellijk te herzien en passende maatregelen te nemen, alsmede de klant te rapporteren aan de bevoegde autoriteit binnen de Europese Unie. Schending of omzeiling van EU-embargo-voorschriften kan leiden tot zware sancties, waaronder plaatsing op een zwarte lijst in de EU.

9.4 De klant verplicht zich om Dräger op verzoek onmiddellijk schriftelijk informatie te verstrekken over de eindbestemming en de verdere leveringsroute van de goederen en diensten van Dräger.

 

10 Slotbepalingen, bevoegde rechtbank

10.1 Nevenafspraken, voorbehouden, wijzigingen en andere overeenkomsten bij deze huurovereenkomst moeten schriftelijk worden vastgelegd om geldig te zijn.

Mocht enige bepaling van deze AV ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval verbinden de contractanten zich ertoe de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een bepaling die het oorspronkelijke doel zo dicht mogelijk benadert.

10.2 Onder schriftelijke vorm of geschrift in de zin van deze AV worden mede verstaan belichaamde en digitale verklaringen waarop de naam en de datum van degene die de verklaring aflegt duurzaam zijn vermeld.

10.3 Op deze AV is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) en van titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

10.4 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze AV zullen exclusief aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage voorgelegd worden.

 

Dräger Nederland B.V.
03-2024

* De getoonde huurprijs geldt voor een huurperiode van 14 dagen tenzij anders geselecteerd. De daghuurprijzen dalen of stijgen bij langere of kortere huurperiodes. Gedetailleerde informatie bij de checkout.